ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

НА   РЪКОВОДСТВОТО НА   ТРАНСПОРТ  СТРОЙ ЕООД ГР.СОФИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

  

 
  

           Ръководството на ТРАНСПОРТ СТРОЙ ЕООД гр.София декларира, че във фирмата е внедрена одитирана Система за Производствен Контрол съгласно изискванията на Наредба за Съществените Изисквания и Оценяване на Съответствието на Строителни Продукти и същата се прилага от всички отдели и длъжности във фирмата.Фирмата работи в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000 по разработена и внедрена Система за Управление на Качеството.

            В условията на постоянно нарастващите изисквания на потребителите по отношение на качеството и изостряща се конкуренция, ръководството на ТРАНСПОРТ СТРОЙ ЕООД си поставя следните цели:

   1. Да осигури съответствие на предлаганите строителни продукти и услуги с регламентираните и прогнозираните изисквания на потребителите, като поддържа и непрекъснато да подобрява Система за Производствен Контрол на бетон и Система за управление на качеството по модела на ISO 9001:2000, сертифицирани от авторитетна Европейска сертификационна организация.

   2. Непрекъснато подобряване качеството на обслужване на нашите потребители, като основен инструмент за трайно настаняване на вече завоюваните пазари и за завоюване на нови.

    3.  Да се съобрази с екологичните аспекти при реализация на политиката си по качеството.

За достигане на тези цели ръководството на ТРАНСПОРТ СТРОЙ ЕООД реализира политика по качеството, насочена към гарантирана защита интересите на своите сегашни и бъдещи клиенти.

Политиката по качеството се осъществява чрез:

    1.  Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всеки служител от фирмата, като основен инструмент за повишаване удовлетвореността на клиентите ни.

   2. Осигуряване пълна прозрачност на дейността по разработване и поддържане на Система за Производствен Контрол и Системата за Управление на Качеството за членовете на колектива, за клиентите и широката общественост.

   3. Непрекъснато усъвършенстване на взаимно изгодно сътрудничество с доставчици и потребители.

   4. Регламентиране на конкретни, точни и ясни взаимоотношения, компетенции и отговорности в работата на фирмата. Непрекъснато повишаване квалификацията, професионалните знания и умения на персонала.

 

 

 

 

 

 

    5.  Извършване на периодични вътрешни и външни одити на фирмата за функциониране на Системата за Производствен Контрол и Системата за управление на качеството и стриктно изпълнение на заложените в тях изисквания.

 

КАТО  СОБСТВЕНИК  ДЕКЛАРИРАМ:

 

Личното си участие и това на ръководството и колектива на ТРАНСПОРТ СТРОЙ ЕООД в изпълнение на обявената политика по качеството, за осигуряване просперитет на фирмата в съответствие с формулираните цели.

 

УПРАВИТЕЛ: Таня Станимирова   

 

 

Copyright 2006 Transport Stroy Ltd. All rights reserved.