Фирма ТРАНСПОРТ СТРОЙ AД е основана през 1994 г. и е специализирана в производството на бетони и строителни разтвори. В последно време успешно се развива и дейността й, свързана с производството на монтажни стоманобетонови елементи и бетонови изделия.

   От 28.07.03 г., фирмата е със сертификат от  Transpecific Certifications Limited и по стандарта за качество ISO 9001:2008 издаден под 8261.

   От 27.12.2002 г. фирмата е със сертификат на производството си, издаден под № 02005 от SGS България, съгласно НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ  И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ (НСИОССП), включващ бетони от клас В12.5 до В40. Предстои разширяване на продуктовата гама с притежание на сертификат за съответствие.

  От 01.2006 г. е подновен сертификатът за производство от НИИСМ – София, под № 005 – НСИОССП – 368/369 от 23.01.2006г. Предстои разширяване на продуктовата гама с притежание на сер-тификат за съответствие.

   ТРАНСПОРТ СТРОЙ АД разполага с документирана и одитирана от Transpecific Certifications Limited Система за управление на качеството /СУК/ по ISO 9001-2008

   ТРАНСПОРТ СТРОЙ АД е със сертифицирана  Система за производствен контрол /СПК/, по стандартите БДС ЕN 206-1 : 2002  и БДС 7268 – 83г.

   Производствената база включва два бетонови центъра, разположени в районите на Гара Искър и Малашевци. Бетоновите центрове  са оборудвани с високотехнологични инсталации с общ капацитет 200м3 на час. Съвременното им оборудване е изцяло автоматизирано и компютъризирано, което свежда до минимум субективния фактор и гарантира съответствието на произвеж- даните бетони и стр. разтвори със заложените в програмата рецепти – както в количествено, така и в качествено отношение.

   Бетоновите центрове са оборудвани и с инсталация за подгряване на инертните материали и водата за технологични нужди, което позволява производството на бетон и при отрицателни температури под – 10 Со. като вкараните в софтуера им над 80 различни рецепти, правят възможно прецизното изпълнение и на най отговорните и индивидуализирани заявки от страна на нашите клиенти при 24-часов работен режим  и седемдневна работна седмица.

   Машинният ни парк разполага с 30 бр. автобетоновози с обем от 7.0 до 9.0 м3, както и с 5 бетонпомпи – съответно с 2 бр. 36.0м, 38.0м, 42.0м и 52+2м дължина на стрелата. Фирмата разполага и със съвременен разпределител на бетон - тип паяк, за полагане на бетон при високо строителство.

   Контролът на бетоновите разтвори по отношение на якостни показатели, водоплътност, мразоустойчивост и пр. се извършва ежедневно, като пробни образци от тях, изготвени в съответствие с националните стандарти, се изпитват в Акреди-тираната лаборатория за изпитване на материали при ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА /ЦЛФХМ/ към БАН, от която получаваме официално заверени протоколи за съответните резултати. Фирма ТРАНСПОРТ СТРОЙ  АД е с право на ползване знака Со и издава на клиентите си Декларация за съответствие на доставените продукти.

   За високоякостните си бетони фирмата доставя цимент СЕМ І -  42.5 R на Holcim– България, както и скална фракция от Кариери “Делян“ и “Студена“.

   Химичните добавки, предназначени за подобряване качеството на бетонната смес - като пластификатори, забавители, ускорители или антифризни добавки, които ползваме, са производство на УНИМАТ – ТЕКОМ и SIKА – България.

   Изброеното до тук, е може би част от причините  фирмата ни да се налага все по-успешно на пазара и да се радва на трайното бизнес-партньорство на редица утвърдени строителни предприемачи. В тази връзка - ние сме пълноправен и уважаван член на Българската предприемаческа камара (БПрК) и Българската строителна камара (БСтрК).

   Освен многобройните жилищни и офисни сгради - изградени с участието на фирмата, ТРАНСПОРТ СТРОЙ АД  е ексклузивен доставчик на бетон на редица крупни инвестиционни проекти, между които новия терминал на АЕРОГАРА СОФИЯ, БОЛНИЦА ТОКУДА - СОФИЯ, ТР ЦЕНТЪР – ЮЖЕН ПАРК, ГОЛФ ИГРИЩЕ – СОФИЯ, БИЗНЕС ПАРК – КИНО“АРЕНА”, МОСТ над р. ИСКЪР НА ПИСТОВА СИСТЕМА–АЕРОГАРА СОФИЯ, МЕТРОСТАНЦИИ 8 и 9 НА СОФ. МЕТРОПОЛИТЕН и др.

 

 

 Таня Станимирова

управител

 

 

Производствена база

ГАРА ИСКЪР

 

 

Copyright © 2006 Transport Stroy Ltd. All rights reserved.